CODEX WELZIJN OP HET WERK EPUB

Taal, Link. bde, Gesetzbuch über das Wohlbefinden bei der Arbeit. bfr, code sur le bien-être au travail · Gesetzbuch über das Wohlbefinden bei der Arbeit. werk) na een periode van arbeidsongeschiktheid (in toepassing van in de werkzaamheden m.b.t. de codex over het welzijn op het werk. According to a European directive (90//EEG) and the Belgian legislation (CODEX Welzijn op het werk, KB Biologische Agentia) it is required to monitor for.


CODEX WELZIJN OP HET WERK EPUB

Author: Kiera Heathcote
Country: Germany
Language: English
Genre: Education
Published: 16 June 2017
Pages: 360
PDF File Size: 13.87 Mb
ePub File Size: 12.75 Mb
ISBN: 835-7-24408-867-5
Downloads: 19765
Price: Free
Uploader: Kiera Heathcote

CODEX WELZIJN OP HET WERK EPUB


U hoeft geen salaris uit te keren.

CODEX WELZIJN OP HET WERK EPUB

De werkneemster kan namelijk een beroep doen op een uitkering van het ziekenfonds. Verbod op nacht- of overwerk Een zwangere medewerkster kan nachtarbeid weigeren: Een alternatief kan dagarbeid zijn, of — als dat niet kan — een tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Wet op het Welzijn bij de uitoefening van het werk / Europese milieuzorg

Of de werkneemster vraagt een ander arbeidsstelsel aan, dat behoort ook tot de mogelijkheden: De voorstellen van nieuwe of te herziene Vlaamse gezondheidsdoelstellingen worden, na advies door de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns- Gezondheids- en Gezinsbeleid, voorgelegd aan de Vlaamse regering.

De door de Vlaamse regering aanvaarde codex welzijn op het werk van nieuwe of te herziene Vlaamse gezondheidsdoelstellingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

Een goedgekeurde Vlaamse gezondheidsdoelstelling blijft van kracht tot ze wordt herzien of opgeheven door het Vlaams Parlement.

Alle organisaties die gesubsidieerd worden door de Vlaamse regering voor taken van preventieve gezondheidszorg, zijn ertoe gehouden hun medewerking te verlenen aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. De Vlaamse regering kan instanties die codex welzijn op het werk kunnen geven aan het facettenbeleid betrekken bij de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

De Vlaamse regering kan ondersteunende werkgroepen oprichten buiten het kader van een gezondheidsconferentie. De taak van een ondersteunende werkgroep heeft betrekking op een welbepaald aspect van het preventieve gezondheidsbeleid.

CODEX WELZIJN OP HET WERK EPUB

De Vlaamse Regering bepaalt in voorkomend geval de opdracht, de samenstelling, de werkingsmodaliteiten en de financiering van die werkgroepen.

De Vlaamse Regering kan in het kader van haar beleid met betrekking tot preventieve gezondheidszorg, op basis van oproepen voor partnerorganisaties, beheersovereenkomsten sluiten met voorzieningen.

Building regulations

De beheersovereenkomst geldt voor minimaal drie en voor maximaal vijf jaar en omvat minstens het beleidsplan voor de looptijd van de beheersovereenkomst.

Codex welzijn op het werk beleidsplan bevat minstens de volgende gegevens: De Vlaamse Regering bepaalt in voorkomend geval de nadere regels met betrekking tot de oproep en het sluiten van een beheersovereenkomst.

CODEX WELZIJN OP HET WERK EPUB

De Vlaamse Regering kan voorzieningen waarmee geen beheersovereenkomst als partnerorganisatie is gesloten, erkennen als partnerorganisatie. De Vlaamse Regering bepaalt in voorkomend geval de erkenningsvoorwaarden, de duur van de erkenning en de regels voor het verlenen, schorsen en intrekken van de erkenning.

De Vlaamse Regering bepaalt de subsidie en de subsidievoorwaarden van de partnerorganisaties. Paragrafen 1 tot 3 zijn niet van toepassing op het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, dat van rechtswege erkend is als partnerorganisatie.

Codex over het welzijn op het werk - Codex on Well-being at Work - personal glossaries

De partnerorganisaties bieden minstens ondersteuning aan de organisaties met terreinwerking codex welzijn op het werk aan de Logo's, indien zij omwille van hun inhoudelijke deskundigheid of hun vermogen inzake het aanleveren van gegevens hiertoe een bijdrage kunnen leveren.

De Vlaamse Regering kan in het kader van haar beleid met betrekking tot preventieve gezondheidszorg, op basis van oproepen voor organisaties met terreinwerking, beheersovereenkomsten sluiten met voorzieningen.

De Vlaamse Regering kan voorzieningen waarmee geen beheersovereenkomst als organisatie met terreinwerking is gesloten, erkennen als organisatie met terreinwerking.

De Vlaamse Regering bepaalt de subsidie en de subsidievoorwaarden van de organisatie met terreinwerking.

Search/Consolidated legislation/Dutch/Belgium - N-Lex

Organisaties met terreinwerking doen, wanneer zij voor bepaalde opdrachten of delen van opdrachten ondersteuning nodig hebben, een beroep op het aanbod van de partnerorganisaties die omwille van hun inhoudelijke deskundigheid of hun vermogen inzake het aanleveren van codex welzijn op het werk de gevraagde ondersteuning kunnen geven.

Hiertoe kan de Vlaamse regering nadere bepalingen uitwerken. De Vlaamse regering maakt afspraken met andere betrokken besturen, namelijk: This method consists of two main parts: It will be evaluated if this advanced flow cytometry can be used as a tool to detect shifts within the cooling water communities, in response to operational factors like water temperature, chemical composition, and pH, and disinfection treatments.

The focus will be on the interrelationship between the evenness i. The aim is to identify a set of parameters that can be used as key indicators of community biodiversity, functionality and recovery under environmental changing codex welzijn op het werk.

Gezondheidstoezicht van 28 mei De tekst van het aldus gewijzigde K.